Musis Sacrum Bakel

Huishoudelijk reglement

Ex. artikel 19 lid 1 en 2 van de Statuten van de vereniging ‘Musis Sacrum”, gevestigd te Bakel.

A. HARMONIE EN SLAGWERKGROEP

INSTRUMENTEN.

 1. De vereniging stelt om niet een instrument en toebehoren, zoals een koffer, een hardcase of rugzak, een lessenaar en muziek (verder te nomen: instrumentarium) ter beschikking.
 2. Leden betalen gedurende het lidmaatschap eenmalig een verplichte instrumentbijdrage.
 3. De instrumenten dienen altijd in de daarvoor bestemde koffers vervoerd te worden.
 4. Leden dienen de aanwijzingen van de instrumentencommissie, leraren en instructeurs met betrekking tot onderhoud en gebruik van het instrumentarium stipt op te volgen.
 5. Reparaties mogen niet zonder toestemming van de instrumentencommissie worden uitgevoerd.
 6. Het ruilen van het instrumentarium onderling, zonder daarin de instrumentencommissie te kennen, is niet toegestaan.
 7. Het is de leden niet toegestaan het instrumentarium buiten verenigingsverband te gebruiken, anders dan voor eigen studie en oefening, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door het bestuur.
 8. Leden betalen een jaarlijkse gebruiksbijdrage als het instrumentarium, anders dan voor incidenteel gebruik, buiten de vereniging wordt gebruikt.
 9. Wijzigingen in het gebruik van het instrumentarium buiten de vereniging wordt door de leden schriftelijk gemeld bij het bestuur van de vereniging.
 10. Bij vermissing en/of schade en bij reparaties van het instrumentarium die het gevolg zijn van nalatigheid of eigen schuld, wordt het lid aansprakelijk gesteld en worden de kosten op het lid verhaald. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het instrumentarium.
 11. Bij verschil van inzicht tussen leden en de instrumentencommissie, leraren en instructeurs beslist het bestuur van de vereniging.
 12. Bij beëindiging van het lidmaatschap moet het in bruikleen verstrekte instrumentarium in goede staat worden ingeleverd.

UNIFORMEN.

 1. De vereniging stelt een uniform ter beschikking.
 2. Leden betalen, gedurende het lidmaatschap, eenmalig een verplichte uniformbijdrage.
 3. Leden dienen zelf te zorgen voor een paar zwarte schoenen en donkere sokken.
 4. De uniformen dienen zorgvuldig te worden onderhouden en indien nodig, maar minimaal eenmaal per jaar, chemisch te worden gereinigd op kosten van de gebruiker.
 5. Het uniform en de daarbij behorende uniformstukken mogen alleen worden gedragen op de door het bestuur bekend gemaakte concerten/serenades of andere uitvoeringen.
 6. Het bestuur – twee of meer bestuursleden ter plaatse – kan bepalen of er al of niet met colbert gemusiceerd zal worden. Iedereen dient dus te allen tijde het colbert bij zich te hebben.
 7. Het uniform dient na concerten / serenades of andere uitvoeringen zo spoedig mogelijk te worden verwisseld door de eigen kleding.
 8. Onkosten voorkomende uit grote onzorgvuldigheid door de gebruiker komen voor rekening van de gebruiker.
 9. Zonder voorafgaande toestemming van de uniformcommissie mogen geen veranderingen (zoals o.a. het vergroten/verlengen of verkleinen/inkorten van het uniform) aan het uniform worden aangebracht.
 10. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het uniform (jas, blouse, broek/rok, concertvest, stropdas) in goede staat ingeleverd te worden.
 11. Indien een uniform bij de daartoe aangewezen persoon van de uniformcommissie wordt ingeleverd, bijv. in verband met vervanging of beëindiging van het lidmaatschap, dan dient het ook chemisch gereinigd te zijn.

REPETITIES.

 1. Leden dienen ongeveer 10 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig te zijn.
 2. Met de presentie zal worden omgegaan conform het bestaande presentiereglement.
 3. Voor het bespreken van eventuele problemen dient u zich achtereenvolgens te wenden tot de dirigent c.q. contactpersoon vanuit het bestuur voor uw sectie/geleding of in laatste instantie tot het bestuur.

OPLEIDINGEN.

 1. Leden van de harmonie en slagwerkgroep worden geacht zich in te spannen om het diploma A en B te behalen.
 2. Na het behalen van het diploma B mag de leerling in overleg met de dirigent of slagwerkinstructeur deelnemen in het Harmonieorkest of Slagwerkgroep.

B. TWIRL.

BATONS.

 1. De vereniging stelt om niet een baton met toebehoren (verder te noemen: baton) ter beschikking.
 2. De baton dient goed onderhouden te worden.
 3. Er mogen geen namen op de dop van de baton geschreven worden.
 4. Zonder voorafgaande toestemming van de Twirlcommissie mogen geen veranderingen aan de baton worden aangebracht.
 5. Bij vermissing en/of schade en bij reparaties van de baton die het gevolg zijn van nalatigheid of eigen schuld, wordt het lid aansprakelijk gesteld en worden de kosten op het lid verhaald.
 6. Bij beëindiging van het lidmaatschap moet de in bruikleen verstrekte baton in goede staat worden ingeleverd.

UNIFORMEN.

 1. De vereniging stelt ten behoeve van groepsvoorstellingen een showuniform ter beschikking waarvoor een verplichte eenmalige uniformbijdrage betaald moet worden.
 2. Het uniform en de daarbij behorende uniformstukken mogen alleen maar worden gedragen op de door het bestuur bekend gemaakte concerten/serenades of andere uitvoeringen. Bovendien zijn hier de artikelen 19, 20 en 21 van toepassing.
 3. Leden van de twirlgroep dienen zelf voor bij het uniform voorgeschreven panty’s te zorgen.
 4. Solo’s en duo’s verzorgen eigen kleding en attributen.
 5. Bij verschil van inzicht tussen de gebruiker van een uniform en de uniformcommissie, beslist het bestuur van de vereniging.
 6. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het uniform in goede staat ingeleverd te worden.
 7. Indien een uniform bij de daartoe aangewezen persoon wordt ingeleverd – bijvoorbeeld in verband met vervanging of beëindiging van het lidmaatschap – mag het uniform niet gereinigd worden. De vereniging verzorgt zelf de reiniging van het uniform.

TRAININGEN.

 1. De leiding van de training berust bij de instructrice of bij de door haar aangewezen persoon.
 2. Lang haar dient opgebonden te zijn c.q. in een staart gedragen te worden.
 3. Trainingen geschieden in eigen kleding en schoeisel.
 4. Het dragen van sieraden in de ruimste zin, is tijdens trainingen en uitvoeringen niet toegestaan. Verder gelden hier ook de artikelen 24, 25 en 26.

OPLEIDINGEN

 1. Leden van de twirlgroep worden opgeleid door Musis Sacrum met als doel zich minimaal te bekwamen tot en met level 9 van het twirl levelsysteem.

C. ALGEMEEN.

COMMUNICATIE.

 1. Leden worden via de convocatie opgeroepen en uitgenodigd deel te nemen aan serenades, evenementen en andere activiteiten. *
 2. Leden worden via de nieuwsbrief en e-mail geïnformeerd over alle van belang zijnde zaken van de vereniging. *.
 3. Leden kunnen zich niet afmelden voor het ontvangen van convocaties, nieuwsbrieven en e-mail. *

HUISVESTING.

 1. Na gebruik van de Musis Sacrum Hal, het Muziekhofke of andere ruimten moet het instrumentarium, de attributen en andere gebruikte spullen worden opgeruimd en opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagruimtes.
 2. Na repetities en trainingen dienen de gebruikte ruimten bezemschoon te worden verlaten.
 3. Ieder actief lid van de vereniging neemt op toerbeurt verplicht deel aan de wekelijkse schoonmaakbeurt van de Musis Sacrum Hal.

FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

 1. Leden van de harmonie en slagwerkgroep betalen ledencontributie vanaf de 1e dag van de volgende maand nadat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Tot die datum betalen zij leerlingencontributie.
 2. Leden van de twirl- en dansgroep betalen leerlingencontributie, ongeacht hun leeftijd.
 3. Contributies (en lesgelden) van het voorliggende kalenderjaar worden gefactureerd in het 1e kwartaal van dat kalenderjaar. Leden worden geacht de gefactureerde bedragen zelf over te maken op het op de factuur vermelde rekeningnummer van Musis Sacrum.
 4. Nieuwe leden betalen contributie (en lesgeld) vanaf de 1e dag van de volgende maand na de aanmeldingsdatum.
 5. Musis Sacrum Bakel verleent een korting op de contributie als meerdere leden uit één gezin lid zijn van de vereniging. Zo wordt aan het tweede gezinslid een korting op de contributie verleend van 10%, op de contributie van het derde gezinslid een korting van 20% enz. Gezinskorting wordt alleen verleend op contributie, niet op lesgelden en andere bijdragen.
 6. Gewijzigde contributie (en lesgeld) wordt geheven vanaf de 1e dag van de volgende maand na de wijzigingsdatum.
 7. Leden betalen een gebruiksbijdrage voor het instrumentarium vanaf de 1e dag van de volgende maand waarop het instrumentarium buiten de vereniging wordt gebruikt.
 8. De gebruiksbijdrage wordt gerestitueerd vanaf de 1e dag van de volgende maand waarop het instrumentarium niet meer buiten de vereniging wordt gebruikt.
 9. Bij beëindiging van het lidmaatschap van Musis Sacrum wordt de contributie (en lesgeld) gerestitueerd vanaf de 1e dag van de volgende maand na de beëindigingsdatum, mits de ter beschikking gestelde zaken (zoals o.a. een instrument, uniform of baton) voor de beëindigingsdatum zijn ingeleverd. Anders wordt de inleverdatum als beëindigingsdatum gehanteerd.
 10. Deelnemers aan een door de vereniging aangewezen concours krijgen het inschrijfgeld voor één optreden per concours van de vereniging vergoed. Als hij/zij niet deelneemt, na ingeschreven te hebben, worden gemaakte kosten op de inschrijver/inschrijfster verhaald.

DISCLAIMER

 1. In al die gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij het bestuur van de vereniging.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2018.

* Artikel 47, 48 en 49 zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2019.

Voorzitter, P.P.L. van Tiel                              Secretaris,  G.J. Karel

Archieven

Categorieën