Huishoudelijk reglement

 

Ex. artikel 19 lid 1 en 2 van de Statuten van de vereniging ‘Musis Sacrum”, gevestigd te Bakel.

 

 

A. HARMONIE EN SLAGWERKGROEP

INSTRUMENTEN.

1. De vereniging stelt instrumentarium ter beschikking, waarvoor een verplichte instrumentbijdrage betaald moet worden. Gedurende het lidmaatschap hoeft slechts eenmaal de instrumentbijdrage te worden betaald.

2. De instrumenten dienen altijd in de daarvoor bestemde koffers vervoerd te worden.

3. De leden / leerlingen dienen de aanwijzingen van de instrumentencommissie, leraren en instructeurs met betrekking tot onderhoud en gebruik van de instrumenten stipt op te volgen. Reparaties mogen niet zonder toestemming van de instrumentencommissie worden uitgevoerd.

4. Het ruilen van instrumenten onderling, zonder daarin de instrumentencommissie te kennen, is niet toegestaan.

5. Het is de leden ook niet toegestaan hun instrument buiten verenigingsverband te gebruiken, anders dan voor eigen studie en oefening. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur hiervan bij schriftelijke volmacht afwijken. Het desbetreffende lid is dan verplicht een verzekering af te sluiten die alles, ongevallen en / of schade aan het instrument, volledig vergoedt. De schriftelijke toestemming wordt pas afgegeven na kennisneming van deze verzekering. Het lid is in deze volledig zelf aansprakelijk.

6. Onkosten voortkomende en veroorzaakt door nalatigheid van onderhoud van diegene die het instrument in gebruik heeft, komen voor rekening van die persoon.

7. Bij verschil van inzicht tussen leden / leerlingen en de instrumentencommissie, leraren en instructeurs beslist het bestuur van de vereniging.

8. Bij beëindiging van het lidmaatschap moeten de in bruikleen verstrekte instrumenten en daarmee verwante zaken ingeleverd worden.

UNIFORMEN.

9. De vereniging stelt een uniform ter beschikking waarvoor een verplichte eenmalige uniformbijdrage betaald moet worden. Gedurende het lidmaatschap hoeft slechts eenmaal de uniformbijdrage te worden betaald.

10. Leden dienen zelf te zorgen voor een paar zwarte schoenen en donkere sokken.

11. De uniformen dienen zorgvuldig te worden onderhouden en indien nodig, maar minimaal eenmaal per jaar, chemisch te worden gereinigd op kosten van de gebruiker.

12. Het uniform en de daarbij behorende uniformstukken mogen alleen worden gedragen op de door het bestuur bekendgemaakte concerten/serenades of andere uitvoeringen.

13. Het bestuur – twee of meer bestuursleden ter plaatse – kan bepalen of er al of niet met colbert gemusiceerd zal worden. Iedereen dient dus te allen tijde het colbert bij zich te hebben.

14. Het uniform dient na concerten / serenades of andere uitvoeringen zo spoedig mogelijk te worden verwisseld door de eigen kleding.

15. Onkosten voorkomende uit grote onzorgvuldigheid door de gebruiker komen voor rekening van de gebruiker.

16. Zonder voorafgaande toestemming van de uniformcommissie mogen geen veranderingen (zoals o.a. het vergroten/verlengen of verkleinen/inkorten van het uniform) aan het uniform worden aangebracht.

17. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het uniform (jas, blouse, broek/rok, concertvest, stropdas) ingeleverd te worden.

18. Indien een uniform bij de daartoe aangewezen persoon van de uniformcommissie wordt ingeleverd, bijv. in verband met vervanging of beëindiging van het lidmaatschap, dan dient het ook chemisch gereinigd te zijn.

REPETITIES.

19. Elk lid dient ongeveer 10 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig te zijn.

20. Met de presentie zal worden omgegaan conform het bestaande presentiereglement.

21. Voor het bespreken van eventuele problemen dient u zich achtereenvolgens te wenden tot de dirigent c.q. contactpersoon vanuit het bestuur voor uw sectie/geleding of in laatste instantie tot het bestuur.

OPLEIDINGEN.

22. Leden van de harmonie en slagwerkgroep worden geacht zich in te spannen om het diploma A en B te behalen.

23. Na het behalen van het diploma certificaat A mag de leerling deelnemen in het Opleidingsorkest van de harmonie of B.O.T.S., tenzij het bestuur anders beslist.

24. Na het behalen van het diploma B mag de leerling in overleg met de dirigent of slagwerkinstructeur deelnemen in het Harmonieorkest of Slagwerkgroep.

B. TWIRL & SHOWDANCE

BATONS.

25. De vereniging stelt een baton ter beschikking.

26. De baton dient goed onderhouden te worden.

27. Er mogen geen namen op de dop van de baton geschreven worden.

28. Zonder voorafgaande toestemming van de Twirl & Showdance-commissie mogen geen veranderingen aan de baton worden aangebracht.

UNIFORMEN.

29. De vereniging stelt ten behoeve van groepsvoorstellingen een showuniform ter beschikking waarvoor een verplichte eenmalige uniformbijdrage betaald moet worden. Gedurende het lidmaatschap hoeft slechts eenmaal uniformbijdrage te worden betaald.

30. Het uniform en de daarbij behorende uniformstukken mogen alleen maar worden gedragen op de door het bestuur bekend gemaakte concerten/serenades of andere uitvoeringen. Bovendien zijn hier de artikelen 14, 15 en 16 van toepassing.

31. Iedere lid van de twirl- en showdansgroep dient zelf voor bij uniform voorgeschreven panty’s te zorgen.

32. Solo’s en duo’s verzorgen eigen kleding en attributen.

33. Bij verschil van inzicht tussen de gebruiker van een uniform en de uniformcommissie, beslist het bestuur van de vereniging.

34. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het uniform ingeleverd te worden.

35. Indien een uniform bij de daartoe aangewezen persoon wordt ingeleverd – bijvoorbeeld in verband met vervanging of beëindiging van het lidmaatschap – mag het uniform niet gereinigd worden. De vereniging verzorgt zelf de reiniging van het uniform.

TRAININGEN.

36. De leiding van de training berust bij de instructrice of bij de door haar aangewezen persoon.

37. Lang haar dient opgebonden te zijn c.q. in een staart gedragen te worden.

38. Trainingen geschieden in eigen kleding en schoeisel.

39. Het dragen van sieraden in de ruimste zin, is tijdens trainingen en uitvoeringen niet toegestaan. Verder gelden hier ook de artikelen 19, 20 en 21.

OPLEIDINGEN.

40. Leden van de majorettes worden opgeleid door Musis Sacrum met als doel zich minimaal te bekwamen tot en met level 9 van het twirl- en danslevelsysteem.

C. ALGEMEEN

HUISVESTING.

41. Na gebruik van de Musis Sacrum Hal, het Muziekhofke of andere ruimten moet het instrumentarium, de attributen en andere gebruikte spullen worden opgeruimd en opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagruimtes.

42. Na repetities en trainingen dienen de gebruikte ruimten bezemschoon te worden verlaten.

43. Ieder actief lid van de vereniging neemt op toerbeurt verplicht deel aan de wekelijkse schoonmaakbeurt van de Musis Sacrum Hal.

FINANCIELE AANGELEGENHEDEN.

44. Leden van de harmonie en slagwerkgroep betalen ledencontributie vanaf de 1e dag van de volgende maand nadat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Tot die datum betalen zij leerlingencontributie.

45. Leden van de twirl- en dansgroep betalen leerlingencontributie, ongeacht hun leeftijd.

46. Contributies (en lesgelden) van het voorliggende kalenderjaar worden gefactureerd in het 1e kwartaal van dat kalenderjaar. Leden worden geacht de gefactureerde bedragen zelf over te maken op het op de factuur vermelde rekeningnummer van Musis Sacrum.

47. Nieuwe leden betalen contributie (en lesgeld) vanaf de 1e dag van de volgende maand na de aanmeldingsdatum.

48. Musis Sacrum Bakel verleent een korting op de contributie als meerdere leden uit één gezin lid zijn van de vereniging. Zo wordt aan het tweede gezinslid een korting op de contributie verleend van 10%, op de contributie van het derde gezinslid een korting van 20% enz. Gezinskorting wordt alleen verleend op contributie, niet op lesgelden en andere bijdragen.

49. Gewijzigde contributie (en lesgeld) wordt geheven vanaf de 1e dag van de volgende maand na de wijzigingsdatum.

50. Bij beëindiging van het lidmaatschap van Musis Sacrum wordt de contributie (en lesgeld) gerestitueerd vanaf de 1e dag van de volgende maand na de beëindigingsdatum, mits de in bruikleen gekregen zaken (zoals o.a. een instrument of uniform) voor de beëindigingsdatum zijn ingeleverd. Anders wordt de inleverdatum als beëindigingsdatum gehanteerd, waarna de contributie (en lesgeld) wordt gerestitueerd vanaf de 1e dag van de volgende maand na de beëindigingsdatum.

51. Deelnemers aan een door de vereniging aangewezen concours krijgen het inschrijfgeld voor één optreden per concours van de vereniging vergoed. Als hij/zij niet deelneemt, na ingeschreven te hebben, worden gemaakte kosten op de inschrijver/inschrijfster verhaald.

DISCLAIMER.

52. In al die gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij het bestuur van de vereniging.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2017.

Voorzitter,   P.P.L. van Tiel
Secretaris, G.J. Karel